10-03-2017 20:30 Brabo Bree RH1 Irmato VC Weert / VCB RH2 3-1

10-03-2017 21:00 SV Ludentes RH1 Irmato VC Weert / VCB RH4 3-1

11-03-2017 14:30 Irmato VC Weert / VCB MB 3 Bach SV MB 1 3-1

11-03-2017 14:30 VC Olympia MC 3 Irmato VC Weert / VCB MC 2 3-1

11-03-2017 14:30 Irmato VC Weert / VCB MB 4 Asterix MB 2 4-0

11-03-2017 15:00 HORNERHOF/HHC MB 2 Irmato VC Weert / VCB MB 2 3-1

11-03-2017 15:00 Fit & Fysio/VC Limac MC 1 Irmato VC Weert / VCB MC 1 0-4

11-03-2017 16:00 VC Fortutas DS 2 Irmato VC Weert / VCB DS 5 4-0

11-03-2017 16:30 Irmato VC Weert / VCB MA 1 Nuvoc MA 2 4-0

11-03-2017 16:30 Irmato VC Weert / VCB DS 4 Asterix DS 4 4-0

11-03-2017 16:30 Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 4 Irmato VC Weert / VCB DS 3 Uitgesteld

11-03-2017 16:30 Irmato VC Weert / VCB HS 1 Stravoc HS 1 2-3

11-03-2017 17:00 HORNERHOF/HHC DS 3 Irmato VC Weert / VCB DS 2 1-3

11-03-2017 18:00 Prima Donna Kaas Huizen DS 1 PrismaWorx VC Weert DS 1 2-3

12-03-2017 09:30 HORNERHOF/HHC N6 1 Irmato VC Weert / VCB N6 2 4-0

12-03-2017 09:30 Bach SV N5 1 Irmato VC Weert / VCB N5 1 0-4

12-03-2017 10:00 VC Patrick N4 1 Irmato VC Weert / VCB N4 1 4-0

12-03-2017 10:00 Civitas N4 1 Irmato VC Weert / VCB N4 2 4-0

12-03-2017 10:00 Accretos N6 2 Irmato VC Weert / VCB N6 2 4-0

12-03-2017 10:00 BVC Holyoke N6 1 Irmato VC Weert / VCB N6 1 4-0

12-03-2017 10:30 Revoc/VCB N4 2 Irmato VC Weert / VCB N4 1 4-0

12-03-2017 10:30 VC Athos ’70 N4 1 Irmato VC Weert / VCB N4 2 4-0

12-03-2017 10:30 HORNERHOF/HHC N5 1 Irmato VC Weert / VCB N5 1 4-0

12-03-2017 10:30 Bach SV N6 1 Irmato VC Weert / VCB N6 1 4-0

14-03-2017 20:30 Irmato VC Weert / VCB RH3 Wijentegels RH1 2-2

14-03-2017 21:00 Irmato VC Weert / VCB RH1 Rekivoc RH1 3-1